Juliana Freitas-Astua is one of our ’40 Faces of Plant Pathology’